General Terms and Conditions

Algemene voorwaarden Dogs ’n Doodle

 Artikel 1- definities

  • Dogs ’n Doodle; opdrachtnemer, gevestigd op de Sluisstraat 58 2 in Amsterdam
  • Opdrachtgever; bezitter van de hond(en)
  • Het uitlaten of verzorgen van de hond(en)
  • Hond(en); hond(en) van de opdrachtgever welke door Dogs ’n Doodle uitgelaten worden

Artikel 2- algemeen

2.1  Op de opdracht zijn de navolgende algemene voorwaarden van toepassing tenzij daarvan nadrukkelijk is afgeweken. Afwijking van de algemene voorwaarden in enigerlei vorm is echter alleen mogelijk indien dit schriftelijk is vastgelegd en ondertekend is door zowel opdrachtgever als Dogs ’n Doodle.

2.2 Dogs ’n Doodle behoudt zich te allen tijde het recht voor de algemene voorwaarden en de prijsopgaven te veranderen. Opdrachtgever kan bij wijziging van de algemene voorwaarden en prijsopgaven geen aanspraak meer maken op informatie verstrekt in eerdere uitgaven van deze documenten.

2.3 Op de algemene voorwaarden zijn de bepalingen uit het Burgerlijk Wetboek van toepassing.

2.4 Loopse honden kunnen gedurende de loopsheid niet mee met de groep, wel is het mogelijk om de hond apart uit te laten tegen het tarief van een solo wandeling.

Artikel 3- rechten en plichten Dogs ’n Doodle

3.1 De hond(en) wordt op afgesproken tijdens opgehaald en afgeleverd op het afgesproken adres door Dogs ’n Doodle.

3.2 De opdrachtgever ontvangt een sleutelverklaring van Dogs ’n Doodle indien de opdrachtgever niet thuis is tijdens het ophalen of afleveren van de hond(en)

3.3 Dogs ’n Doodle is niet aan te merken als bezitter van de hond(en)

3.4 Dogs ’n Doodle is gemachtigd om de hond(en) uit te laten.

3.5 Dogs ’n Doodle laat de hond(en) gedurende 60 tot 90 minuten uit. Dogs ’n Doodle behoudt zich het        recht ten tijden van  noodweer de uitlaat tijd in te korten.

3.6 Dogs ’n Doodle gaat op verantwoorde wijze met de hond(en) om.

3.7 Dogs ’n Doodle heeft het recht de hond(en) los te laten lopen, tenzij anders afgesproken

3.8 Dogs ’n Doodle behoudt zich het recht voor om af te zien van de opdracht.

Dogs ’n Doodle geeft dit zo spoedig mogelijk door aan de opdrachtgever zodra er sprake is van een dergelijke omstandigheid

3.8 Dogs ’n Doodle behoudt zich het recht voor om de opdracht tijdelijk op non-actief te zetten in verband met vakantie. Dogs ’n Doodle dient vakanties minimaal twee weken vooraf mee te delen aan de opdrachtgever.

3.9 Dogs ’n Doodle behoudt zich het recht hond(en) op voorhand te weigeren indien zij van mening is dat deze hond(en) problemen of een gevaar kan leveren voor andere, onder haar hoede getelde honden of personen.

3.10 Dogs ’n Doodle behoudt zich het recht voor hond(en) te weigeren indien de hond(en) een gedrag ontwikkelt die de hond(en) ongeschikt maken voor uitlaten in groepsverband.

3.11 Dogs ’n Doodle behoudt zich het recht voor indien er geconstateerd wordt dat de hond(en) een besmettelijk ziekte heeft de hond(en) gedurende deze periode niet met de groep mee te nemen.

3.12 Dogs ’n Doodle behoudt zich het recht voor indien de opdracht niet tot slecht uit te voeren is door hevige weersomstandigheden zoals sneeuw, ijs en storm de opdracht te staken.

Artikel 4 – Rechten en plichten opdrachtgever

4.1 Opdrachtgever zorgt ervoor dat de hond(en) jaarlijks de nodige entingen ontvangt.

4.2 Opdrachtgever zorgt ervoor dat de hond(en) preventief behandeld worden tegen vlooien, wormen en teken.

4.3 Opdrachtgever is WA verzekerd, waarbij de hond is meeverzekerd.

4.4 Opdrachtgever machtigt Dogs ’n Doodle om op kosten van de opdrachtgever, medische zorg te verschaffen wanneer Dogs ’n Doodle dit nodig acht. Indien blijkt dat een belangrijke ingreep noodzakelijk is dan zal er, indien mogelijk ter beoordeling van de zorgverlener eerst contact met opdrachtgever worden gezocht.

4.5 Opdrachtgever accepteert dat de hond(en) bij thuiskomst vies en nat kan zijn.

4.6 Opdrachtgever zorgt dat de hond(en) op de afgesproken plaats en tijdstip aanwezig is. Indien de hond(en) niet aanwezig is wanneer afgesproken worden de kosten van de geplande wandeling onverminderd in rekening gebracht.

4.7 Opdracht houdt er rekening mee dat er een opzegtermijn van één maand geldt indien de opdrachtgever geen gebruik meer wenst te maken van de uitlaatservice.

4.8 Opdrachtgever houdt er rekening mee dat als de hond niet mee kan met de wandeling (loopsheid, ziekte, vakantie) de wandelingen wel gewoon doorbetaald dienen te worden.

 Artikel 5 – Aansprakelijkheidsstelling

5.1 Opdrachtgever is aansprakelijk voor aantoonbare schade, geleden door Dogs ’n Doodle of derden, veroorzaakt door de hond(en). Eventuele kosten van medische zorg en schaden aan derden worden op opdrachtgever verhaald. Indien niet duidelijk is welke hond de veroorzaker van de schade is, worden de kosten tussen de opdrachtgevers van de honden gedeeld.

5.2 Dogs ’n Doodle is niet aansprakelijk voor schade, zonder enige opzet aangebracht door Dogs ’n Doodle aan de hond(en).

5.3 Dogs ’n Doodle is niet direct aansprakelijk bij inbraak in het huis van de opdrachtgever, mits aantoonbaar gebruik gemaakt van de bij Dogs ’n Doodle aanwezige sleutel welke door nalatigheid in handen is gekomen van derden;

5.4 Dogs ’n Doodle is niet aansprakelijk voor schade aan woning of inboedel ten gevolge van een vieze of natte hond.

5.5 Indien aansprakelijkheid van Dogs ’n Doodle voor schade van opdrachtgever moet worden aangenomen, zal de aansprakelijkheid beperkt zijn tot vergoeding van de directe schade.

5.6 Dogs ’n Doodle is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het in gebreke blijven bij het uitvoeren van de opdracht.

5.7 Eventueel gemaakte of te maken kosten als gevolg van, bij Dogs ’n Doodle opgelopen of met een oorsprong welke is terug te leiden op het moment van de opdracht, ziektes, verwondingen, aandoeningen of overlijden van de hond zijn volledig voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 6 – Betalingen

6.1 De vergoeding voor de diensten geleverd door Dogs ’n Doodle geschiedt op basis van contante betaling of betaling per bank/giro van de verstuurde rekening.

Rekeningen worden aan het einde van de maand gemaakt en verstuurd.

6.2 Gemiste wandelingen worden altijd in rekening gebracht. Gemiste wandelingen kunnen niet worden ingehaald.

6.3 Indien de betaling binnen 30 dagen achterwege blijft volgt een verhoging van 10% van het totale bedrag. Indien de betaling binnen 60 dagen niet voldaan is volgt een verhoging van 20%^van het totale bedrag.

6.4 De actuele prijzen van de wandelingen staan vermeld op de website.

6.5 Indien de vordering uit handen moet worden gegeven zal Dogs ’n Doodle de dienstverlening met onmiddellijke ingang beëindigen en zullen de incassokosten op de opdrachtgever verhaald worden.